ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE

 DIAMOND CAREZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE – AUTORIZACE


Nabízíme zkoušky profesní kvalifikace v oboru:

– KOSMETIČKA
– MANIKÉRKA (modeláž nehtů)
– PEDIKÉRKA

 • potvrzuje znalost oboru
 • je garantována Ministerstvem školství
 • není nezbytné absolvovat rekvalifikační ani jiný kurz
 • zkouška dokládá Vaší odbornou způsobilost vykonávat danou profesi
 • ihned po absolvování můžete zažádat o živnostenský list bez dokládání praxe a vzdělání, nebo garanta (musí být splněna podmínka úplné profesní kvalifikace)
 • platí v celé EU
 • Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s Evropskou platností a státním znakem.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Vás opravňuje:

 • legitimní způsob, jak prokázat praxí získané znalosti a dovednosti
 • vykonávat Vaši profesi ve všech zemích EU
 • získat živnostenský list (ruší se nutnost mít garanta, platí u úplné profesní kvalifikace) Osvědčení úplné profesní kvalifikace nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Není nutné mít odborného garanta!

Pokud zájemce nabyl odbornou zdatnost v minulosti praxí nebo jiným způsobem je možné se přihlásit přímo ke zkoušce. Uchazeč, který úspěšně podstoupí zkoušku získává Osvědčení o profesní kvalifikaci, které je podmínkou pro získání živnostenského listu. Celý systém je garantován Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci s resortními ministerstvy.

Podmínky pro absolvování:

 • Zaslat přihlášku na adresu Diamond Care s.r.o., U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa 470 01, nebo e-mail: info@diamondcare.cz
 • Zaplatit úhradu za zkoušku a to nejpozději 10 dní před termínem této zkoušky, informace k platbě budou zaslány na základě přijaté přihlášky.
 • do 21 dnů od převzetí přihlášky odešle autorizovaná osoba pozvánku ke složení zkoušky, pokud žadateli nevyhovuje termín navržený autorizovanou osobou, stanoví autorizovaná osoba po dohodě termín nový
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu o stanovení jiného termínu
 • jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se jako by
  u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací
  Zkouška probíhá před autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
  Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

    OMLOUVÁME SE, ALE V TUTO CHVÍLI JSOU VEŠKERÉ KURZY NEDOSTUPNÉ